Ecological Expertise

Списък на приетите ОВОС, ОС и ЕКОЛОГИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ на доц. д-р Румяна Панайотова Мечева

This content will be replaced when pagination inits.

2015

Experience in Assessments of Compatibility, Ecological and Environmental Impact Assessments. Доклад за ОВОС и ДОСВ - Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. EIA and Assessment of Compatibility of ERECTION OF A NEW NUCLEAR CAPACITY ON THE SITE OF „KOZLODUY“ NPP

2012-2013

Доклад за ОВОС и ДОСВ за инвестиционни предложение Път І-5 "Обходен път на гр.Кърджали от км 334+500,00 до км 348+997,32". "ОВОС Николаева" ЕООД.

Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Добив на подземни богатства (строителни материали) – доломитни варовици от находище "Рудината" – участък "Ремо" в землището на с. Сеславци, район "Кремиковци", Столична община. "ОВОС Николаева" ЕООД.

2011

ДОВОС и ДОСВ на инвестиционно предложение ВЕП “Спасово” община "Генерал Тошево". "ОВОС Николаева" ЕООД.

ДОВОС Изграждане на инсталация за оползотворяване на и обезвреждане на битови отпадъци, гр. Дупница -2011

ДОС Разработване на находище на твърди горива (кафяви въглища) в площ "Ракитна", в землището на с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград, 2011.

Доклад за оценка на съвместимостта (ДОС) Изграждане на преносен газопровод високо налягане за гр. Козлодуй в участъка Чирен – Козлодуй, и Преносен газопровод високо налягане за град Оряхово (отклонение от газопровода за гр. Козлодуй), 2011

Доклад за ОВОС и ДОСВ за инвестиционно предложение "Път І-5 Кърджали-разклона Джебел" и Проект Гранични пътища към Гърция "Участък Е-85 (І-5) Кърджали.Маказа, ІІ етап""ПЪТ –5 "КЪРДЖАЛИ - ПОДКОВА" от км 342+639 до км 376+427”, 2011 г. "ОВОС Николаева" ЕООД.

2010

Научно-изследователски проект "Биологичен мониторинг на територията за изграждане на ветроенергиен парк в местността "ПЪСТРИНА", община Монтана". Фауна

Научно-изследователски проект "Биологичен мониторинг на територията на "Фотоволтаичен парк Тополовград І и ІІ с мощност 100 MW". Фауна

Биологичен мониторинг на територията на Ветроенергиен парк“ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ - САКАР". Фауна

2009

ОВОС - Изграждане на язовири "Пловдивци", "Луда Яна" и "Нейковци". Приет от Световна банка. Възложител МРРБ.

ОС на Лот 3 и Лот 4 – автомагистрала Тракия. Приета от МОСВ "Национално служба за защита на природата".

ОВОС и ОС Изграждане на МВЕЦ "Карлуково ІІ" на р. Искър. Приети от РИОСВ – гр. Плевен

EIA and Assessment of Compatibility – Assessment of the Effects on NATURA 2000 sites: BG0001014 ‘Karlukovo’ and BG 0000332 ‘Karlukovski Carst’ of investment proposal for Construction of Micro Hydro Plant ‘Karlukovo II’, Iskar river – accepted by RIEW (Regional Inspectorate of Environment and Waters) Pleven, Bulgaria.

Assessment of Compatibility on Assessment of the Effects on NATURA 2000 Sites – BG0000418 ‘Kremenski vuzvishenia’, BG 0000441 ‘Blatnitsa River’, BG0000192 ‘Tundzha River’, BG 0000196 ‘Mochuritsa River’ of investment proposal for Construction of Trace Motorway Lot 3 and Lot 4 - accepted by the “National Nature Protection Unit”, Ministry of Environment and Waters, Bulgaria.

EIA on Construction of Dams ‘Plovdivtsi’, ‘Luda Yana’, ‘Neikovtsi’ – a World Bank Project, Contract Authority; Ministry of Regional Development and Public Works, Bulgaria.

ДОС за инвестиционно предложение “Автомагистрала Тракия Лот 3 и Лот 4

2008

ОВОС и ОС – Изграждане на МВЕЦ „Александрово” на р. Осъм. Приети от РИОСВ – гр. Плевен

ОВОС и ОС – ОЦЕНКА ЗА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ BG0001040 "ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА И ПРЕДБАЛКАН" И BG 0002002 "ЗАПАДЕН БАЛКАН” НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МВЕЦ "БЪРЗА". Приети от РИОСВ – гр. Монтана

Екологична оценка ПУП-ПРЗ на площадка за изграждане на съоръжения за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Яна, местност "Садината". Инвеститор Столична община.

ОВОС "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" Решение № 14-8/2008 РИОСВ - София

ОВОС на „Интегрирана система за преработка на твърди отпадъци – община София, Решение № 14-8/2008 РИОСВ София.

ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ ‚Александрово‘, на река Осъм, част по оценка на съответствието - Оценка на въздействието върху зони по Натура 2000: BG 0000615 ‘Деветашко плато’ – приети от РИОСВ Плевен, 2008

EIA on ‘Construction of Solid Wastes Treatment Integrated Facility System – Municipality of Sofia’, Decision № 14-8/2008 RIEW Sofia.

EIA and Assessment of Compatibility– Assessment of the Effects on Natura 2000 sites of investment proposal for Micro Hydro Plant ‘Burza’- accepted by RIEW Montana, Bulgaria. BG0001040 ‘Western Balkan (Stara Planina) and Pre- Balkan (Predbalkan)’ for protection of wild flora and fauna habitats BG 0002002 ‘Western Balkan’ for protection of wild birds.

Ecological Assessment on Solid Wastes Treatment Facilities Construction Site in the Area of Yana Village –Municipality of Sofia.

EIA and Assessment of Compatibility – Assessment of the Effects on NATURA 2000 Sites: BG 0000615 ‘Devetashko Plato’ of investment proposal for Construction of Micro Hydro Plant ‘Alexandrovo’, Osam river – accepted by RIEW Pleven, Bulgaria

2007

Ecological Expertise ‘Construction of Tourist Village Belchin’ – Contract Authority (Glavbolgarstroy).

Data collection and provision of information for assessment the necessity of EIA for the construction of Dolna Arda Hydropower Cascade - accepted by RIEW Haskovo, Contract Authority: National Electric Company.

Data collection and provision of information for assessment the necessity of EIA for construction ‘Road 11 -86 Asenovgrad – Chepelare –Skokovtsi – Smolyan – Srednogortsi- Rudozem’ – Technical project for rehabilitation and construction - accepted by RIEW Smolyan.

2007

Екологична експертиза "Изграждане на вилно селище Белчин". Възложител Главбулгарстрой.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за изграждане на каскада Долна Арда. Приета от РИОСВ, г. Хасково. Възложител НЕК – АД.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС "Път 11-86 Асеновград – Чепеларе – Скоковци – Смолян – Средногорци - Рудозем". Участък от км 107+300 до км 125+436. Технически проект за рехабилитация и реконструкция. Приета от РИОСВ – гр. Смолян.

2006

EIA on ‘Micro Hydro Plant Stakevtsi - Water Intake and Pressure Pipe’ – accepted by RIEW Montana.

2006

ОВОС "Водохващане и напорен водопровод към МВЕЦ "Стакевци". Приет РИОСВ – гр. Монтана.

ОВОС - Изграждане на МВЕЦ "Сажденик". Приет от РИОСВ София.

2005

EIA on ‘Iskar River Waters Energy Utilization - Construction of 9 Micro Hydro Plants on the Territory of Svoge Municipality and Mezdra Municipality’- Contract Authority ‘Hydro Plant Svoge’.

2005

ОВОС „Енергийно оползотворяване на водите на р. Искър чрез построяване на девет МВЕЦ в руслото на реката на територията на община Своге и община Мездра. Приет от МОСВ. Възложител "ВЕЦ Своге" ООД.