Main Projects

2011 - Биологична оценка на последствията от уранодобива в района на находище Сенокос: модел за биологичен мониторинг на територии, повлияни от уранодобив. 2009-2011

2010 - Уеднаквяване на подходите за зоомониторинг във високо-планински екосистеми в България и Словакия с използване на съобщества от мониторни видове дребни бозайници. 2009-2010

2010 - Оценка на качествени и количествени показатели в организма на дребни бозайници от райони с различно антропогенно въздействие в България и Мексико. 2007 -2010 Вариантно изследване влиянието на клиноптилолитов сорбент (KLS– 10 В/M) и олово в условията на еко-токсикологичен експеримент с лабораторни бели мишки – линия Balb/c.

2009 - Comparative Biologic and Monitoring Research of Gentoo (Pygoscelis papua) in Terms of its Conservation as a Living Resours 2006-2009 ref.# B 16 15, National Science Foundation

COMPARATIVE STUDIES OF GENTOO POPULATIONS (GOSGEN) - 2007

"Comparative population and monitoring research on Gentoo penguins (Pygoscelis papua) in Antarctica" 2001 - 2005 Grant by INTAS Reference Number INTAS - 2001-0517. Bulgaria, Swiss, Ukraina; Scientific leader: R. Metcheva

"Complex geological, geochemical, geophysical and ecosystem investigations in the region of the Bulgarian Antarctic Base "St. Kl. Ohridski" Funded Min. of Environment Protection and Waters, Leader: Chr. Pimpirev. Task: Indicator species, Communities and Monitoring. Team Leader: R. Metcheva

"Biodiversity, biologic organization and biota conservation on Livingston Island (Antarctica)" NFSI # B -. Leader: V.Golemanski Task: Ecophysiological investigations on Gentoo penguins. Team Leader: R. Metcheva

"Assessment of the environmental state of high mountain ecosystems using small mammals monitor species in the National Parks Rila and Vitosha". NFSI # B - 809. 1998 -2001. Leader: R. Metcheva

"High Mountain Basic Ecological Observatory Moussala OM-2" Leader: Y. Stamenov; 1994 - 1998. Bulgarian-French cooperation; Task: Zoomonitoring. Team Leader: R. Metcheva

"Bioaccumulation and heavy metal bilological influence on wild populations small mammals and in eco-toxicological experiment using industrial polymetal dust". NFSI # B - 445. 1995 -1997. Leader: M. Topashka; Team Leader: R. Metcheva

"Community Species compositons and population satate of monitor species small mammals in different ecological conditiona and antropogenic influence in NP Rila" NFSI # B - 429. 1994 -1996. Leader: R. Metcheva

"Biological Monitoring Rozhen - Srednogorie" Bulgarian - Swiss cooperation. Leader: D. Peev. 1995 - 1996. Task: Zoomonitoring; Team Leader: R. Metcheva

"Comparative biological and monitoring research of Gentoo penguins (Pygoscelis papua) in terms of their conservation as a living resource". Grant NSF TK #B 1615/06. Leaded by Roumiana Metcheva, assoc.prof. Dr.

Selected Projects

2012 - биологичен мониторинг на територията на ветроенергиен парк “ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ - САКАР”-2012

2010 – Scientific –research project ‘Biological Monitoring (Fauna) on the Wind Power Park ‘Pustrina’ Construction Area’ – NATURA site BG 00001037 ‘Pustrina’.

2010 - Scientific –research project ‘Biological Monitoring (Fauna) on the Photovoltaic Park Topolovgrad I and II Area’ – NATURA site BG 0000212 ‘Sakar’.

2010 - Scientific –research project ‘Biological Monitoring (Fauna) on the Wind Power Park ‘Green Energy Sakar’ Area’ – NATURA site BG 0000212 ‘Sakar’.

2010 - Научно-изследователски проект „Биологичен мониторинг (фауна) на площадката на Фотоволтаичен парк Тополовград I и II площадка – зона по Натура 2000 BG 0000212 'Сакар'".